UKS "Sokoły"

W okresie od 20 listopada do 22 grudnia 2018 r. Uczniowski Klub Sportowy „SOKOŁY” brał udział w programie profilaktycznym dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanych do całych grup.

W okresie od 20 listopada do 22 grudnia 2018 r. Uczniowski Klub Sportowy „SOKOŁY” brał udział w programie profilaktycznym dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanych do całych grup. Zadania zostały zrealizowane w formie zajęć sportowo – rekreacyjnych i warsztatów profilaktycznych, które odbywały się na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej  im. Marii Kownackiej w Sokołowie. W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież w wieku od 8 do 14 lat, była    to grupa 42- osobowa. Projekt ten przyczynił się do podniesienia sprawności i aktywności fizycznej oraz pokazał dzieciom i młodzieży alternatywną metodę zagospodarowania czasu wolnego. Realizacja programu umożliwiła uczniom doskonalenie pracy w zespole, stosowanie zasad fair play we współzawodnictwie, właściwie reagować na wygraną, jak i porażkę, planowanie wolnego czasu i spędzanie go bezpiecznie  i pożytecznie w trosce o zdrowie, prawidłową postawę i kondycję. Podczas zajęć został wykorzystany sprzęt zakupiony z przyznanych środków na realizację zadania: trenażer, stroje sportowe, zestaw hantli winylowych, piłki siatkowe, piłki ręczne, piłki do skakania z uszami, piłki jeżyki, wstążka gimnastyczna. Zajęcia sportowe prowadzone były przez nauczyciela wychowania fizycznego Leszka Łonczyńskiego. Profilaktykę uzależnień i zapobiegania nałogom i przemocy w formie prelekcji i pogadanki poprowadziła Ewa Wachowicz – psychoterapeuta uzależnień. Program zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz prelekcji profilaktycznej został zrealizowany na kilku spotkaniach, podczas których odbyły się: zajęcia fitness, gry zespołowe, zabawy i gry ruchowe oraz warsztaty profilaktyczne. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gminny Turniej Piłki Nożnej o

 PUCHAR WÓJTA GMINY GOSTYNIN

SOKOŁÓW 2018

W dniu 14.09.2018 w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej o  PUCHAR WÓJTA GMINY GOSTYNIN. Organizatorem turnieju  była szkoła i Uczniowski Klub Sportowy „Sokoły” w Sokołowie a odpowiedzialni za organizacje byli : Anna Dembowska i Leszek Łonczyński. Patronat nad imprezą objął Pan Edmund Zieliński Wójt Gminy Gostynin.

Celem turnieju było promowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży , kształtowanie zdrowego stylu życia. Kształtowanie właściwej postawy dzieci i młodzieży jako zawodników i kibiców. Promocja zasady zdrowej rywalizacji w duchu fair play.

Do turnieju zaproszone zostały drużyny szkół podstawowych rocznik 2004 i młodsi, w zawodach mogli brać  udział chłopcy i dziewczęta.

Do turnieju zgłosiło się 6 zespołów szkół podstawowych z:  Białotarska, Lucienia, Solca, Sokołowa, Sierakówka i Teodorowa. W wyniku zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Lucieniu , II - SP Teodorów   III -  SP Białotarsk, IV - SP Solec , V - SP Sierakówek, VI - SP Sokołów.      

Zdobywcy  I, II, III miejsca otrzymali puchary i medale, a pozostałe zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.  Przyznane zostały nagrody indywidualne dla najlepszego strzelca, bramkarza oraz zawodnika turnieju.    

[Zobacz zdjęcia]

 

 

Uczniowski Klub Sportowy „Sokoły” działa od 16 października 2017 roku.

Realizuje swoje cele przez angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i  zainteresowań sportowych. Umożliwia uczniom uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. Organizuje zajęcia sportowe dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej oraz właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.

 

SPORT ZAMIAST UŻYWEK

 

W ramach działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego  Sokoły odbyły się w naszej szkole warsztaty, prelekcja i pogadanka pod hasłem „Profilaktyka uzależnień i zapobiegania nałogom i przemocy”. Dzieci i młodzież uczestnicząc w zajęciach poznały zagrożenia jakie niesie przemoc, picie alkoholu, stosowanie narkotyków oraz dopalaczy. Uczniowie zostali poinformowani o negatywnych  skutkach używania środków uzależniających, poznały różne alternatywne, bezpieczne formy spędzania wolnego czasu.

 

 

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„Sokoły” w Sokołowie

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „Sokoły” zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli
i sympatyków.

 

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest  województwo mazowieckie.

2. Siedzibą Klubu jest  Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Sokołowie.

§ 3

1. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4  ustawy o sporcie  i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

2. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

§ 4

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.
 2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

 

Rozdział 2

Cel i środki działania

 

§ 5

Celem Klubu jest:

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów
w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

§ 6

Klub realizuje swoje cele przez:

 1. Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności
  i zainteresowań sportowych.
 2. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 3. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 4. Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

 

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą rodziców, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

 

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków  i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających.

 

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice
  i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe
  i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

 

 1. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Klubu, w tym Prezes i Skarbnik,  większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak stowarzyszenie zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybieranym.

 

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z zastrzeżeniem § 10 pkt 2-3.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 14

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

 

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

 1. umyślnego naruszenia postanowień statutu,
 2. nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 roku,
 3. działania na szkodę Klubu,
 1. Rozwiązanie się Klubu.
 2. Od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

 

 

Rozdział 4

Władze Klubu

 

§ 16

 1. Władzami Klubu są:
 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 1. Kadencja władz trwa 2 lata.  
 2. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

 

§  17

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek 1/3 ogółu członków stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i  Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
 6. uchwalanie zmian statutu,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie zawieszenia lub odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
 9. podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

 1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu: Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
  na kwartał.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Za­rządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi.
 5. Członkowie zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

 

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

§ 21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź    w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały
o usunięciu lub zawieszeniu.

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków:  Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Komisji.

3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
 2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
 3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień
  i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Ko­misja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
 5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu,

 

§23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć  1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

 

§ 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia
i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§26

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania następujących kar:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w prawach członka na okres  do 6 miesięcy,
 4. skreślenia z listy członków,

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3.   Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

 

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

 

§27

 1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej, dochodów z majątku Klubu oraz
  z ofiarności publicznej.
 2. Klub z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki, zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
 3. Klub może otrzymywać dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§28

1. Do reprezentowania Klubu, w tym w postępowaniach administracyjnych
lub sądowych, upoważniony jest Prezes.

 

2. Dla ważności oświadczeń w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych
oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa i Skarbnika.

 

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej  połowy uprawnionych                    do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu wskazuje likwidatora, określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.