REGULAMIN DOWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW

REGULAMIN DOWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W SOKOŁOWIE

 

Przepisy ogólne

1.      Organizatorem dowozu dzieci do szkół z terenu Gminy Gostynin jest Urząd  Gminy Gostynin, który zapewnia bezpłatny transport i opiekę uczniom.

2.      Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w pierwszym tygodniu września każdego roku.

3.      Organizator dowozu określa w planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego.

4.      Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dowozu dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

5.      Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów.                           

                                                         

Uczeń

1.      Prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem do szkoły i odwozem ze szkoły:

Uczeń ma prawo do:

a)      zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu;

b)      zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy;

c)      zapewniania mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu;

d)     opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojścia do autobusu;

2.      Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a)      wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu lub pod nieobecność opiekuna,

b)      wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu ,

c)      zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,

d)     żądać zatrzymania autobusu  w miejscu do tego nie przeznaczonym,

e)      dokonywać zniszczeń w autobusie.

3.      Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych.

4.      Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów w autobusie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.

5.      Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w miejscu ustalonym przez organizatora dowozu.

6.      Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.

7.      Przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z autobusu szkolnego uczniowie zachowują szczególną ostrożność  tak,  aby  nie  narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.

Szkoła- przywozy

1.      Opiekun dowozu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych  od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości (trasa Gostynin- Sokołów/Sokołów-Gostynin), a w przypadku uczniów dojeżdżających autobusem na trasie Sokołów- Niecki opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel do przystanku Pomarzanki, następnie przekazuje opiekę opiekunowi dowozu SP Białotarsk.

2.      Rodzice, których dziecko dojeżdża lub odjeżdża autobusem PKS do szkoły zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkoły. 
(Dziecko korzystające z dojazdów obligatoryjnie uczestniczy w zajęciach świetlicy).

3.      Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach szkolnych.

4.      Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni, a następnie przebywają w szkole pod opieką nauczycieli dyżurujących do godz. 750.

5.  Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz  za bezpieczeństwo dzieci powracających po zajęciach z przystanku  do domu.

6.  Za bezpieczeństwo dziecka przychodzącego lub przywożonego przez rodzica do szkoły odpowiedzialny jest rodzic. Szkoła przejmuje ten obowiązek od momentu wejścia dziecka na teren szkoły.

7. Opiekun dowozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym  regulaminie. Podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku autobusu.

8. W przypadku awarii lub wypadku autobusu kierowca autobusu  zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, poinformowania dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.

9. W przypadku awarii autobusu szkolnego przewożącego uczniów kierowca niezwłocznie informuje o awarii organizatora dowozu, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego lub ponownego uruchomienia autokaru.

10. W sytuacji awarii i konieczności oczekiwania na podstawienie drugiego autobusu opiekun autobusu informuje o tym zdarzeniu sekretariat szkoły lub dyrektora szkoły. Sekretariat może również poinformować o zaistniałym zdarzeniu rodziców dzieci.

                                      Szkoła- odwozy

1.      Uczniowie powracający do domu autobusem po zakończeniu zajęć oczekują na autobus w świetlicy szkolnej lub w innym miejscu wyznaczonym przez nauczyciela świetlicy.

2.      Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie zajęć, uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu w świetlicy szkolnej lub w innym wyznaczonym miejscu.

3.       Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych 
w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów dowozu oraz kierowcy.

4.      W drodze z przystanku do domu za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są rodzice dzieci lub ich prawni opiekunowie. 

5.    W przypadku dzieci do lat 7 opiekun autokaru przekazuje dziecko rodzicowi lub pełnoletniemu opiekunowi lub upoważnionej osobie.

6.      W przypadku nie odebrania dziecka do lat 7 z autobusu opiekun kursu zobowiązany jest do telefonicznego kontaktu z rodzicem.

7.      W przypadku braku kontaktu opiekun zobowiązany jest do powrotu z dzieckiem do szkoły i zgłoszenia tego faktu opiekunowi świetlicy bądź pracownikom administracji lub dyrektorowi szkoły.

8.  Pracownik administracji lub dyrektor szkoły informuje rodzica o nieodebraniu dziecka
z przystanku autobusowego.

9.  W chwili braku kontaktu z rodzicami szkoła kontaktuje się z kolejna osobą z listy osób upoważnionych do odbioru dziecka.

10.  W sytuacji wyczerpania wszystkich możliwości szkoła powiadamia o tym fakcie policję.

11.  Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły     w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.

12.  Autobus odjeżdża z ustalonego miejsca o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy.

Przepisy końcowe

1.      Niniejszy regulamin zostanie przedstawiony wszystkim uczniom dowożonym oraz ich rodzicom na zebraniu szkolnym, najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują: podczas trwania dowozów- opiekun; w innym czasie - dyrektor szkoły.

3.      Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

4.      Regulamin dowożenia uczniów pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna.