Get Adobe Flash player

http://info.elblag.pl/images/artykuly-glowne/info.elblag.pl-19240-Stypendium-szkolne-Jak-je.jpg

 

INFORMACJA - STYPENDIUM SZKOLNE – rok szkolny 2013/2014

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne od dnia 01.08.2013 r.  w Urzędzie Gminy Gostynin od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00, szkołach oraz na stronie internetowej www.gminagostynin.pl.

 

Wnioski o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Gminy Gostynin można składać do 15 września 2013 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00 w Urzędzie Gminy Gostynin - Sekretariat.

Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do 15 października 2013r.                od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00 w Urzędzie Gminy Gostynin-Sekretariat.

Stypendium szkolne wypłacane jest w dwóch transzach, w miesiącu grudniu i czerwcu,      (po przedłożeniu przez wnioskodawcę faktur lub innych imiennych dowodów zakupu)           w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy lub w formie bezgotówkowej, na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Kontakt:  Urząd Gminy Gostynin, Justyna Jasińska  tel. 24 236 07 72.

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 OBEJMUJĄ:

I. Pokrycie kosztów udziału, w szczególności w;

 • zajęciach logopedycznych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków,
 • innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę (m.in. wyjazdy do kina, teatru,      na basen, wycieczki szkolne, zielone szkoły),
 • zajęciach rozwijających wiedzę i zainteresowania uczniów (m.in. nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, sportowe, informatyczne).

 

II. Zakup, w szczególności:

 • podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, tablic matematycznych, książek do nauki języków obcych i innych książek pomocniczych        do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów komputerowych,
 • plecaka, tornistra, zeszytów, długopisów, piórnika, kalkulatora, nożyczek, przyborów geometrycznych i innych artykułów i przyborów szkolnych,
 • sprzętu komputerowego, drukarek, tuszy i tonerów do drukarek, opłata za Internet,
 • sprzętu sportowego, np. piłki, rękawice piłkarskie, rolki, rower, kimono, itp.,
 • stroju sportowego, w którego skład mogą wchodzić: spodenki sportowe, koszulka sportowa, bluza sportowa, spodnie sportowe, dres, strój kąpielowy, czepek i okulary pływackie, klapki na basen, obuwie typu sportowego, wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę (dwie sztuki na rok szkolny),
 • stroju galowego, w którego skład może wchodzić odzież i obuwie (jeden komplet na rok szkolony),
 • niezbędnego wyposażenia miejsca do nauki w domu: biurko, krzesło, lampka do biurka,
 • okularów korekcyjnych,
 • przyrządów i odzieży niezbędnych na zajęcia praktyczne realizowane w szkołach            o profilu zawodowym,
 • innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych          (np. instrumenty muzyczne, mikroskop).

 

III. Pokrycie, w szczególności kosztów zakwaterowania, kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów.

 

UWAGA !

 

1. Dowód potwierdzający poniesione wydatki (oryginały faktur, oryginały rachunków uproszczonych) muszą być wystawione na wnioskodawcę (rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia).

2. Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.

3. Faktury i rachunki wystawione na rodzica/opiekuna prawnego winny zawierać na odwrocie adnotację sporządzoną i podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego) o treści „dotyczy dziecka (wpisać imię i nazwisko dziecka) ................................................ ” .

 

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 obowiązują faktury, rachunki za:

 

1. Zakup podręczników – od czerwca 2013r.

2. Pozostałe wyposażenie - od lipca 2013r. do czerwca 2014r.– według wykazu wydatków kwalifikowanych.

3. Abonament internetowy – (od lipca 2013r. do czerwca 2014 r.).

4. Zakwaterowanie (bursa, internat, itp.) - (od września 2013r. do czerwca 2014 r.).

5. Bilet miesięczny za dojazdy do szkoły - (od września/października 2013r. do czerwca 2014 r.).